rolex swiss https://www.replicauhren.to/ gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure. https://de.wellreplicas.to/ has been happy to watchmaking creativity and integration. an excellent synchronization from palm, your head and even coronary heart is known as a require for high quality orologireplica.to. avant-garde may possibly be the points with regards to https://www.redditwatches.com/ rolex. high quality wherewatches.com is definitely beloved by means of best persons.
Tagfelvétel Pártunkról Alapszabályzat Elérhetőség
FŐOLDAL
BLOG
VÁLTOZÁSOK
FÓRUM
VÁLASZTÁSOK
ESEMÉNYEK
PROGRAMUNK
ELNÖKSÉG
GALÉRIA
REGISZTRÁCIÓ
A Magyar szívhez
LINK AJÁNLÓ
KÉRDEZZEN!

Töltse le alapszabályzatunkat!   

Megjelenítéséhez Adobe Reader szükséges! ITT INGYENESEN LETÖLTHETI!

ELŐSZÓ

A Magyar Republikánus Politikai Párt Hatásköre egész Magyarországra kiterjed:

A Magyar Republikánus Politikai Párt a következő

célok megvalósítása érdekében alakult meg.

 

· Elősegítse a Magyar Republikánus Politikai Párt

helyi szervezeteinek létrehozását Magyarországon.

· Hirdesse és a legmagasabb szintre emelje a politikai erkölcs és gyakorlat mércéjét.

· Megőrizze és megvédje az alapvető állampolgári jogokat, melyeket Magyarország törvénye szavatol állampolgárainak.

·Segítséget és lehetőséget nyújtson minden egyes tagjának az erkölcsre alapuló önkormányzás fő céljainak elsajátításában.

·Ösztönözzön minden magyar állampolgárt, hogy segítsen a Magyar Republikánus Politikai Párt alapelveinek a népszerűsítésében.

· Ösztönözzön minden állampolgárt, hogy részt vegyen a Magyar Republikánus Politikai Párt tevékenységében.

· Előmozdítsa a megyei és országos szervezetek együttműködését.

· Biztosítsa a tagság folyamatos tájékoztatását az id ő sze r ű p o li ti k a i p r o gr a mokr ól és azok megvalósításáról.

· Biztosítsa a tagok felkészítését önkormányzatok alakítására és azok működtetésére.

· Létrehozza a Magyar Republikánus Politikai Pártot, mint jogi személyt, jogosultságot szerezve ezáltal személyi és ingatlan tulajdonjogok megszerzésére és fenntartására, amelyek szabadon felhasználásra kerülhetnek a Párt érdekeiben.

· Felemelje a mércét, szoros viszonyba hozza mindazon erőfeszítéseket, amelyek biztosítani fogják gyermekeinknek a társadalmi és szellemi örökségünk legmagasabb szinten történő oktatását.

· Biztosítani, hogy a Magyar Republikánus Politikai Párt helyi szervezetei ezen alapszabályzat szerint működjenek,alávetve magukat az összes önkormányzati és országos jogszabálynak.


 

 

 

Tartalom Jegyzék

1.Fejezet - Név

2.Fejezet - Címer

3.Fejezet - Politikai Célok

4.Fejezet - Tagság

5.Fejezet - Vezetőség

6.Fejezet - Országos Főbizottság

7.Fejezet - Országos Vezetőség

8.Fejezet - Vezetőségi Választások

9.Fejezet - A vezetőség Feladatai

10.Fejezet - A gyűlések rendszere

11.Fejezet - Szervezeti Funkciók

12.Fejezet - A Párt Feloszlása

 

Magyar Republikánus Politikai Párt

ALAPSZABÁLYZATA

I. Fejezet

Név

1. §

A társadalmi szervezet neve Magyar Republikánus Politikai Párt. Rövidítése: MRPP.

2. §

Az alapelvekben megfogalmaz o t t céljai val összhangban a Magyar Republikánus Politikai Pártnak joga és kötelessége, hogy elősegítse a megyei és helyi szervezetek megalapítását, működésük beindítását, tagjainak felkészítését és oktatását.

3.§

Teljes politikai tevékenység, úgy az önkormányzati vo-

nalon, valamint a megyei és az országos képviselés rész-

vételében.

II. Fejezet

Címer

A szervezet által kizárólagosan használható címer a következő:

Árpád pajzs, amely négy vízszintes piros és fehér sávból áll. Egy téglalap alakú, piros-fehér-zöld keretes zöld mezőben helyezkedik el, a pajzson egy kiterjesztett szárnyú turulmadár látható, melynek a lábai majdnem érintik a két olajág alkotta koszorút. A koszorú közepén, a piros sávban az MRPP felirat található fehér betükkel, a felirat alatt fehér sáv szerepel. A címer és az alapszabály használati joga a tagság megszünésével automatikusan megszünik.


 

III. Fejezet

Politikai célok

1; A szervezet minden tagja legyen jogosult képviselőjelöltként indulni bármely meghírde-tett választáson az ország valamennyi településen.

2; Önkormányzatok egyenlőjogokkal és

kötelezettségekkel való felruházása.

3 ; Egészségügyi fejlesztés

4; Közbiztonság fokozása

5; A személyi jövedelemadó megszüntetése, a termelési adó bevezetése

IV.FEJEZET

Tagság

1. § - Tagság

Tag lehet minden olyan 18. életévét betöltött magyar

állampolgár nő vagy férfi, aki elfogadja és alkalmazza a Magyar Republikánus Politikai Párt alapszabályzati törvényeit és hajlandó kifizetni a havi vagy évi tagsági dijat.

2. §-Tagság jogai

A tagdíjat fizet_ jogosult a párton belüli szavazásra, ve-

zetőségi pozícióra pályázni, indulni önkormányzati vagy

képviseleti választáson és minden más jog ami a tagságnak

megadható.

3. § - Pártoló tagság

Pártoló tag lehet bármely olyan személy, aki a 18. életévét betöltötte.Pártoló tag résztvehet a párt szervezett rendezvényeken, gyüléseken, kampányozásban, szórólapok szétosztásában. A párt gyülésein nem szavazhat, vezetőségi állást nem tölthet be, a párt nevében nem indulhat semmiféle pályázatra.


4.§ - Felvételi kérelem

A felvételi kérelmet a helyi szervezet titkárához kell benyújtani, amennyiben nincs müködő helyi szervezet, úgy a megyei szervezet titkárához nyújtható be írásban az első havi tagdíjjal.

5. § - Tagsági díj

A megyei szervezet tagsági díja 500 Ft havonta.

A diákoknak és a 65 éven felülieknek 400 Ft havonta.

A párt bejegyzése utáni, egyszeri befizetéssel történt alapító tagsági díja, korábbi rendszeresített díjon kívül 20 000 Ft. Határideje 2010 December 31.

Az örökös tagnak 50 000 Ft.


 

FEGYELMI ELJÁRÁS

6. § - Kizárás

Ha bármelyik tag nem fizeti a tagsági díját több mint száz napig, akkor elveszíti szavazati jogát. Ha további harminc napig nem rendezi a tartozását, akkor a tisztségéről is le kell mondania.

7. §- Fellebbezés

Minden tagnak joga van az ellene hozott határozat ellen fellebbezni a következő sorrend szerint: A megyei elnök határozata ellen fellebbezhet az országos elnöknél az országos elnök határozatát felülbírálhatja az országos főbizottság a főbizottság határozata 30 napon belül megfellebbezhető a megyei Biróságon.

 

V. Fejezet

VEZETŐSÉG

A magyar Republikánus Politikai Párt - Országos, Megyei és Helyi vezetőségének funkciók szerinti megnevezése:

- Országos Főbizottság

- Országos elnök

- Négy Országos Alelnök

- Országos Titkár

- Országos Pénztáros

- Megyei Bizottság

- Megyei Elnök

- Négy Megyei Alelnök

- Megyei Titkár

- Megyei Pénztáros

-Helyi Elnök

- Egy Helyi Alelnök

- Helyi Titkár

- Helyi Pénztáros

 

VI. Fejezet

Országos Főbizottság

1. §

A Magyar Republikánus Politikai Párt kétévenkénti

országos gyülésén megválasztott vezetőség és az összes megválasztott megyei elnökök közül (8) nyolc megyei elnök lesz megválasztva amely alkotja az Országos Főbizottságot. 2010-ig az első nyolc megalakult megyei szervezetnek az elnökei atomatikúsan tagjai a Főbizottságnak, a Pest megyei szinten.

2. §

A megválasztott Országos Elnök az Országos Főbizottság Elnöke. Az Országos Főbizottság akkor tart gyülést a kétéves gyülésen kívül, ha azt az elnök szükségesnek látja, vagy ha a bizottsági tagok legalább (20) húsz százaléka azt írásban kérelmezi, s ha a következő országos gyülésig még több mint harmincegy nap van hátra. A főbizottság határozata megfellebbezhető (30) napon belüll a Megyei

Bíróságon.

VII. Fejezet

Országos vezetőség

1. §

A Magyar Republikánus Politikai Párt országos vezet_sége a következő: 1 elnök, 4 alelnök, 1 titkár, 1 pénztáros, 1 könyvel_ vagy a pénztáros lehet pénztáros-könyvelő egy személyben és ha az elnök szükség szerint még, jogkörénél fogva, kijelölhet csoportvezetőket.

2. §

Az országos vezetőséget minden páros év januárjában választják. A mandátumuk 24 hónapig vagy az új vezetőség megválasztásáig érvényesek. Az első országos választás a bejegyzést követően 2010 januárjában lesz megtartva, tehát

2010-ig a Pest megyei vezetőség helyettesiti az országos Vezetőséget minden jogerővel: 2010-ig a Pest megyei

szervezet határozata jogerős az egész országban.

A Pest megyei szervezet hatáskörébe tartozik az alapszabályzat

megállapítása és modosítása, az évi költségvetés meghatározása, az ügyintéző beszámolójának elfogadása, más társadalmi szervezettel való egyesülése, feloszlásnak

kimondása, és mindazokban az ügyekben, amelyekre az Alapszabályzat kizárolagosan jogosítja vagy kötelezi a MRPP

Megyei vezetőség

1. §

A Magyar Republikánus Politikai Párt megyei vezetősége a következő: 1 elnök, 4 alelnök, 1 titkár, 1 pénztáros, 1 könyvelő vagy a pénztáros lehet pénztáros-könyvelő egy személyben és az elnök szükség szerint még, jogkörénél fogva, kijelölhet csoportvezetőket.

2. §

A megyei vezetőséget minden év októberében választják. A mandátumuk 12 hónapig vagy az új vezetőség megválasztásáig érvényes. A megyei elnök , a tisztsége által, szavazó tagja az Országos gyülésnek.

Helyi vezetőség

1. §

A Magyar Republikánus Politikai Párt helyi vezetősége a következő: 1 elnök, 1 alelnök, 1 titkár, 1 könyvelő vagy a pénztáros
lehet pénztáros-könyvelő egy személyben.

2. §

A helyi vezetőséget minden év júliusában választják. A mandátumuk 12 hónapig, vagy az új vezetőség megválasztásáig

érvényes.

 

VIII. Fejezet

VEZETŐSÉGI VÁLASZTÁSOK

1. §

A Magyar Republikánus Politikai Párt Országos vezetőségét minden két évben (páros év) januárjában választják.

Pályázati választásra jogosult tag az, aki belépésétől folyamatosan fizető tag és aki minimum egy évet szolgált mint megyei elnök, vagy szolgált minimum egy évet mint országos alelnök vagy országos titkár.

2.§

Az MRPP megyei vezetőségét minden év októberében választják. Minden aktív fizető tag aki minimum száz nap tagsággal

rendelkezik jogosult megyei képviselési pályázatra.

3. §

Az MRPP helyi vezetőségét minden év júliusában választják.

Minden aktív fizető tag jogosult a helyi vezetőségi pályázatra.

Az MRPP szavazási szabályai

4. §

A személyi választáson kivül minden szavazás nyílt szóbeli szavazás, de ha minimum tizenöt százaléka a jelenlévőknek kéri a titkos írásbeli szavazást, akkor az elnök elrendeli a titkos írásbeli szavazást. Bármilyen vezetőségi választás történik, az elnök titkos szavazást rendel, papíron feltüntetve minden pályázónak a teljes nevét és a pályázatát. Amennyiben elnökválasztás történik, az első alelnök vezeti a szavazást. Az eredményes választás kikiáltása után az alelnök átadja a gyülés vezetését az új elnöknek, aki tovább vezeti a választásokat.

5.§

A Magyar Republikánus Politikai Párt valamennyi közgyülésén, úgy mint a rendkívüli gyülésen a határozatképesség feltétele a résztvevő tagság 50%-át legalább 1 fővel meghaladó szavazati arány.

A határozatok mindaddig jogerősek, amíg azokat a következő országos gyülés nem helyezi hatályon kívül, vagy nem módosítja. Az Országos, Megyei, és Helyi vezetőségi gyüléseket havonta kell megtartani, a határozatképességének a feltétele pedig az elnök és nem kevesebb mint négy szavazó tag.

 

IX. Fejezet

A vezetőség feladatai

1. §

Az MRPP országos elnöke képviseli az országos politikai eseményeket. Képviseli és irányítja az összes megyei szervezetet. Ő vagy az általa kinevezett személy az egyetlen hivatalos szóvivője a Magyar Republikánus Politikai Pártnak. Az elnök vezeti az Országos Főbizotsági gyüléseket, hozzá futnak be a párt müködésével kapcsolatos jelentések. Az országos vezetőség az egyedüli irányadó minden megyei szervezetnek.

2. §

A Megyei Elnök képviseli a megyei szervezetet, Ő vagy az általa kinevezett személy az egyetlen hivatalos szóvivője a megyei szervezetnek. Az elnök vezeti a megyei bizottsági gyüléseket, a megyei közgyüléseket, hozzá futnak be a szervezet müködésével kapcsolatos jelentések.

3. §

A Helyi Elnök képviseli a helyi szervezetet Ő az egyetlen szóvivője a helyi szervezetnek, Ő vezeti a helyi közgyüléseket a helyi elnök minimum egyszer havi jelentést tesz a Megyei Elnöknek.

4. §

Az Országos, Megyei, Helyi alelnökök feladata, hogy a legjobb tudásuk szerint és teljes odaadással segítsék az elnököt a pártfeladatok megoldásában.

5. §

Az Országos, Megyei, Helyi titkár felelős a jegyzökönyv vezetéséért, ha kinevez egy tagot az állandó jegyzőkönyv vezetésére, az szavazó tagja a vezetőségnek: A titkár továbbá végzi az adminisztrácios munkákat, intézi a hivatalos levelezést, értesíti a tagságot a havi gyülések időpontjáról és helyszínéről (e-m ail-ben, telefonon vagy egkésőbb 72 órával a gyülés elött. levél által), l

6. §

Az Országos, Megyei, Helyi könyvel ő végzi a bevé telek- kiadás ok könyvelését.

7. §

Az Országos, Megyei, Helyi pénztáros az elnök felügyeletével intézi a szervezet valamennyi pénzügyét. Minden számla kifizetése két (2) aláírással érvényes, a pénztáros és egy alelnök aláírása szükséges.

8. §

Az Országos és a Megyei Elnök rendelkezik utalványozási jogkörrel, távollétében az általa meghatalmazott alelnököt jogosítja fel, aki köteles az elnök részére a jogkör gyakorlásával összefüggő eseményekről beszámolni. Az utalványozási jogkörrel rendelkező személyeket banki aláírási joggal kell felruházni.

A képviselők feladatai

9. §

Az Országos és minden megyei szervezetnek egy Politikai

Célkitüző Bizottságot kell létrehoznia. Fő feladatuk a tájékozódás és javaslatgyűjtés az állampolgárok köréből, a munkaadóktól, a munkavállalóktól, hogy miként lehet a politikai és gazdasági irányvonalat javítani, erősíteni, ahol szükséges a változtatás a lakosság érdekében. Az így szerzett információkat összegezve, azokat az országos gyülést legalább hatvan nappal megelözően, az Országos Politikai Célkitüző Bizottság részére át kell adni.

Az Országos Politikai Célkitüző Bizottság a beérkezett javaslatokat áttanulmányozza, majd az egész országra vonatkozó javaslatokat az országos gyülés elött legalább harminc nappal a megyei elnökök részére tanulmányozás és az országos gyülésre való felkészülés céljából megküldi.


 

10. §

Az Alapszabályzat módosításának kezdeményezését a megyei elnökhöz kel írásban beadni a Megyei Elnök továbbítja az országos

alapszabályzati Bizottsághoz. Az Alapszabályzati Bizottság összefoglalja, az összes megyéből beérkezett javaslatokat áttanulmányozza és minimum harminc nappal az országgyülés elött a megyei elnökök részére a gyülésre felkészülés céljábol megküldi.

 

X. Fejezet

A gyülések rendszere

1. §

Az Országos, Megyei, Helyi gyülést az Elnök vezeti. Irányadó a sorrend!... Minden tagnak joga van szótkérni, és mikor az Elnök felszólitja akkor az előre kitüzött ideig az övé a szó mindaddig, amíg nincs eltérés. Alapszabályzatban foglaltaktól, ellentmondás esetén az alapszabályzatban leírtak a mérvadóak.

2. §

Minden gyülés a következő sorrendben történik meg mindaddig míg az reálisan megvalósítható:

1. Gyülés megnyitása;

2. Napirendi pontok ismertetése;

3. Az elöző gyülés jegyzőkönyvének ismertetése, elfogadása;

4. Vezetőség beszámolója;

 

 

 

Magyar Republikánus Politikai Párt - Minden jog fenttartva.