Kövesd egészségem szent szívem

Olajával keni az sebnek fájdalmát, Ha látja, hogy ecte toldja daganatját. Az rossz természetét csigázza, feszíti, Borának erejét vízzel elvegyíti, Részegséggel vérét nem fűti, hevíti, Sem vékonykodását nem temérdekíti. Mind eszét, elméjét ő nem pazarolja, Ízi felett étkét így nem is borsolja, Nem várt doktort, magát maga orvosolja, Szívit tisztogatja, ne élledjen molyja. Magát feddi előbb, s úgy fedd egyebeket, Illendő rámára vonja az vétkeket, Inkább fojtogatja az temérdekeket, Vétkeznek ez ellen, kik ezt nem követik, Az vétkeknek szarvát jól nem tekingetik, Ökörnyáj lopókot törlik, kenegetik, Egy kecskécske orvot mindjárt felköttetik.

Mint pókháló, ollyan ezeknek törvények, Az apró muskácskák kibe megrekednek, Darázs és dongó légy rajta általmennek, Fonalacskáiban meg sem tekerednek. Tekintsük többit is meg ez vendégeknek, Ezekhez közelebb kicsodák üljenek, És hogy mi hasznot is velünk közöljenek, Kit az mi szíveink magokban vegyenek.

Igazság Öldököl és gyomlál minden latorságot, Gyarapít azellen s nevel jámborságot, Áradni nem hagyja az sok gonoszságot. Sörpenyűs mérték is ékesíti kezét, Akinek hibálni nem szenvedi terhét, Árához szabja is marhája érdemét, Lelkének árával nem töltvén erszényét. Ajándékra nem néz, s nem válogat személt, Tárgyát jól aránzza, nem hebálja az célt, Bánja, ha hatalmas torkolja az szegént, Az igyenes igyhöz nem szab horgas törvént.

Okosság Markában kövesd egészségem szent szívem de fogta fulákját, Elöl-hátol szemes, nyújtja vigyázatját, Nézi tyükörit is jobb kezébe tartva, Orcájára szeplő vagyon-e ragadva? Ója igen magát, ne terjedjen magva, S fertelmének híre ne folyjon áradva.

Az Okosság olyan, mint az jó próbakő, Ő képezi, mi jó, s mi semmire kellő, Micsoda illetlen, s micsoda illendő, Törvénnyel Istennek mi is ellenkedő. Kígyó miért kezébe? Mert mint avult bőrit kígyó nem viseli, Csintalanságával magát nem terheli, Így okos keresztyén vétkét nem neveli; Rútságát szépségén örömest cseréli.

  1. Большинство из всех них окажутся сидящими в своих отдельных комнатах, но они не будут одиноки.
  2. KAZINCZY FERENC: BÁCSMEGYEINEK GYÖTRELMEI

Nem szintén utolsó az Magnanimitás, Bosszúján mérgéből nincsen sok újítás, Mellette kövesd egészségem szent szívem mindjárt az Liberalitás Adakozik, s földbe pénzt nem rekkent, sem ás. Az Józanság is itt üli az ő hellyét, Szemérmetességgel födözgeti mellyét, Kit mellette ültet, mint magas vérnyomás kezelése talpmasszázzsal nénjét, Csácsogásra soha nem eresztvén nyelvét.

Így már ez asztalnak értjük méltóságát, Kikkel és mi jókkal vette körül magát, Közli mindazokkal az ő nyájasságát, Akik kövesd egészségem szent szívem szívek rusnyaságát.

kövesd egészségem szent szívem mennyi a normális pulzus alvás közben

Ki ne kívánjon hát ez asztalnál enni S ez bódog menyeknek ő kedvekben lenni, Kik tekintetekben csak részt is jó venni, Nemhogy ő karjokkal meg is öleltetni. Kövesd egészségem szent szívem egyikének is kedves nyájassága, Nemhogy többinek is közlő társasága, Rossz kövesd egészségem szent szívem, kinek nincs ide kívánsága, Érdemli, hogy légyen ő süvege sárga.

  • Mintha csak álmodnám, szép és jó Nincsi, hogy eljöttem tőled.
  • Az Úr imádsága Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.
  • Hogyan kell inni a loristát magas vérnyomásban

Befogadnak penig ők mindent magokhoz, Akik józan elmét hoznak asztalokhoz, Egy szívvel, lélekkel nyúlnak ők azokhoz, Akadált közéjek semmi dolog nem hoz. Úr Isten, tégy nálok engem szerelmessé, Hogy legyek általok előtted kedvessé, Legyen szépségektől elmém éli frissé, Lelkem üdvösségre értékeltetessé.

HIT nevelje bennem te szent félelmedet, Ne vegyem kétséggel ígírt kegyelmedet, Kövessem mindenben egyetlenegyedet, Ki vérével nyeré nékem meg kedvedet.

Hit Gyülekezete - Szent Szellem, Szent Szellem, Vigasztalóm

Minden próbáimban Reménség tápláljon, Ő vasmacskájával tőlem el ne álljon, Égő, hű Szeretet velem járjon s háljon, Szódot ne cseréljem embertalálmányon. Add az Igazságnak kezemben mértékét, Tudhassam megadni mindennek értékét, Egyaránt gondoljam, mire köz- s főrend kért, Gazdagért megvetni ne hagyj az szelégy vért.

kövesd egészségem szent szívem rábízott szív otthon egészségére

Jót s gonoszt esmérő Okossággal segíts, Ártalmas dolgoknak útától eltéríts, Hasznosoktól penig félen ne tévelíts, Kihajlott voltomban hozzád igyenesíts.

Éltem nyájas legyen, mint nyár kies éggel, Vékony szerencséjét adj inkább egészséggel, Hogysem aranyágyat terhelt betegséggel. Mord természetet fojt bennem Nyájassággal, Fösvénységet penig víg Adakozással, Ne bocsássak senkit szomorú orcával, Aki akar élni erszényem javával.

Ezt a legtöbben elrontják, amikor húsmentes diétára állnak rá: te el ne kövesd ezt a hibát

Tűrés nélkül penig ez az élet sovány, Próbára enélkül azért engem ne hányj, Ha evvel megáldasz, bár szolgájul kívánj, S terehviseléstűl nem leszek halovány. Olts Erősséget is, gyükerest szívemben, Az legyen oszlopom minden keservemben, Ne tántorodjam el sok kísírtetemben, Kit Test, Világ, Ördög szór rám életemben.

  • A szakemberek szerint a húsmentes napok valóban jót tesznek szervezetünknek, de nagyon nem mindegy, mit fogyasztunk helyettük.
  • Egészségértés Díj pályázatát.
  • Mi a magas vérnyomás mértéke és stádiuma

Kövessen engemet az Szemérmetesség, Ki minden dolgunkban ékesítő szépség, Fertelmességünkben ezáltal lehet vég, Ha ez vezet minket, mint lovas zablás fék. Megmondhatatlan szép az Magnanimitás, Válhatatlan társul azért vele megláss, Ki után szálljon rám az mennyei áldás, S ám élje világát feslettségben bár más. VIRTUS, lelki jóság, buzgó szép forráskút, Kinek italától nem lát senki kínt, bút, Terjedjen előttem hozzád vezérlő út, S benned mosakodván ne legyek bűnnel rút.

VIRTUS, örvendetes lelki kinyílt rózsa, Légy szédült fejemnek hivítő orvossa, Jó illató vized lelkem szennyét mossa, Minden rossz vétkeknek légy bennem gyilkossa. Sugár szárnyaidon viselj egészséggel, Hadd teljék szívem meg tőled csendeszséggel, Lelkem penig mennyben örök üdvösséggel. Tetszik, mintha maga akarna beszélni, Nem restellek azért hozzá közelb lépni, S beszélgetésére nézni, figyelmezni, Mivoltáról nekem mit adhat érteni: Az Religio maga magyarázza ábrázatjának értelmét meg az reá nézőjének, illyenképpen szólván: Jó szerencsés legyen hozzám jöveteled, Látom, jóra vagyon te igyekezeted, Ki lehessek?

kövesd egészségem szent szívem a munkaerő korlátozása magas vérnyomás miatt

Keresztyén vallásnak vagyok ábrázatja, Mely vallásnak vagyon hitből ágazatja, S Isten igéjéből az hit származtatja, Mert nem hit, akinek nincs onnan harmatja. Nézz tyükörét bennem az keresztyénségnek, Távoztatom útát az sok feslettségnek, Habjait kerülvén az rossz kevélységnek, Ki mérge s gyilkossa az egyigyűségnek.

Hírlevél feliratkozás

Jobb kezemben, látod, nyílt könyvet viselek, Kiben Istenemnek törvényére nézek, De nagy fogyatkozást hozzá bennem értek, S nem sok nyereséget onnan vennem képzek. Képzi ő is, erőm hogy alatta hajol, Nem jó szemmel néz rám, s igen is oldalol, Engedetlenséggel Isten előtt vádol, Ellene azért kell énnekem jó gyámol.

Magamot nem bízom reá mint vádlómra, Látván, hogy eshetnék lelki nagy káromra, Más utat keresek igazulásumra, Mert ez száját látja kárhoztatásomra. Nézem ezen könyvbe evangéliomot, Jobb kezem nagyujja akit meg is nyomott, Benne találhatom több nyugodalmomot, Jó örömmondó hír kiben foglalodott. Ez ajánlja nekem az Christus kövesd egészségem szent szívem, Aki az törvénnek rontja vádló nyelvét, Közölvén énvelem Christusnak érdemét, Ki által vehessem az Isten kegyelmét.

Ennyi jót vehetvén azért ez nyílt könyvből, Méltó, hogy kiesni ne hagyjam kezemből, Félelmet, kétséget ez hajt ki szívemből, Segítvén kiúsznom haló örvényemből. Bal karom keresztre hajlott, támaszkodott, Akin üdvözítőm érettem áldozott, Lelki nyugodalmot kivel nekem hozott, Úgyhogy nem lehetek immár elkárhozott. Az Úrnak kereszte kövesd egészségem szent szívem dicsekedésem, Ahhoz támaszkodom, mert az pihenésem, Ugyan megnyugosztal rajta könyöklésem, Sőt illyen hasznát is az keresztnek veszem, Önnönmagamot is hogy véle feszítsem, S viseléséhez is magamot készítem, Minthogy csak vele is terhemet enyhítem.

Nem igaz keresztyén, kinek nincs kereszti, Viselése alá vállát nem ereszti, Magát nem tagadja, testét kínyezteti, S feslettségeiben éltét mereveszti.

kövesd egészségem szent szívem magas vérnyomás vagy vd tünetek

Hasonlóhozzászólások